Održavanje zgrade

Održavanje zgradeje su svea ktivnosti kojima se obezbedjuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja i funkcionisanja zgrade.

Aktivnosti na održavanju zgrade vrše se kroz:

  • hitne intervencije,
  • tekuće održavanje i
  • investiciono održavanje.

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja člasnova stambene zajednice, njihove sigurnosti, zaštite imovine zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme odoštećenja i dovođenje u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

Tekuće održavanje je izvođenjeradova koji se obavljaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaj u svakodnevnom upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje funkcionisanje zgrada na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Adaptacije i rekonstrukcije koje se vrše u skladu saposebnim zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata i propisima donetim na osnovu tog zakona, spadaju u investiciono održavanje zgrada.

Sve odluke vezene za održavanje stambene zajednice donose se na Skupština stanara a zadatak profesionalnog upravnika je da te odluke sprovede u delo na najboljimogući način.

Svojim znanjemi iskustvom Ercom Tim će Vam pomoći da na njbolji način rukovodite sredstvima svoje stambene zajednice i na taj način očuvate njenu vrednost.